تبلیغات
بسم رب العشق... - اینایی که...

این دخترایے که چشماشون هرروزبه آبے و.. عسلے و خاکسترے

 و تغییر نمیکنه و همیشه یه رنگه

اینایے که اسپورت مے پوشن جا "کالج" و پاشنه بلند

اینایے که هیچ وقت نگران پاک شدن رژ لبشون نیستن! 

اینایے که موهاشون همیشه یه رنگه! 

اینایے که فرت و فرت سمفونے "ایــش"راه نمیدازن...

این دختـرایے که هیچ وقت "خَـزه" و "جواده" نمیاد تو دهنشون...

پـول و مـاشین و قیـافه واسَشـون مهــم نیست! ...

اونایے که یـه چادر دارن و قدر دنیا براشون مے ارزه...

اینا رو خیـلے مواظبشون باشین! اذیتشون نکنید... 


قـدر اینا رو بدونید، اینا خیلے حیفن!
طبقه بندی: فرهنگ زدگی های "من"...، 

تاریخ : شنبه 20 اردیبهشت 1393 | 10:03 ق.ظ | نویسنده : پسرك | نظرات

  • راه آرام
  • راکت
  • راه بلاگ